Privacy Job Candidate
 

PRIVACY KENNISGEVING VOOR SOLLICITANTEN


Met deze privacy kennisgeving wordt u geïnformeerd inzake de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van een sollicitatietraject bij onze onderneming. We omschrijven welke persoonsgegevens, op welke grond en waarom verwerkt worden en welke rechten u hebt.

1 Wie zal mijn persoonsgegevens verwerken?

Volgens de wet verwerken we persoonsgegevens als we persoonlijke gegevens over u bewaren en gebruiken. Als onderdeel van uw sollicitatie worden uw persoonsgegevens verwerkt door de onderneming (‘onderneming’) waar u gesolliciteerd hebt.

In de praktijk betekent dit dat uw persoonsgegevens worden verwerkt door de personeelsafdeling van de onderneming.

2 Wat is het doeleinde voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?

Sommige van uw persoonlijke gegevens hebben we nodig om uw sollicitatie te verwerken, zoals uw kwalificaties en uw arbeidsverleden.

Met uw uitdrukkelijke toestemming worden deze gegevens ook verwerkt om contact met u op te nemen voor mogelijke toekomstige vacatures in onze onderneming.

We kunnen ook andere persoonlijke gegevens over u nodig hebben, zoals een identiteitsbewijs met foto of kentekengegevens voor normale veiligheidscontroles en toegangseisen voor mensen die onze sites of gebouwen betreden.

3 Wat is de wettelijke basis voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van de volgende wettelijke grondslagen:

 Met het oog op het sluiten en de uitvoering van de arbeidsovereenkomst, met inbegrip van het personeels- en loonbeleid;

 Om de wettelijke verplichtingen van toepassing op de onderneming na te leven;

 In het kader van de legitieme belangen van de onderneming en/of een derde zoals

 • netwerk- en informaticabeveiliging,
 • beveiliging gegevens medewerkers, klanten en leveranciers,
 • bezoekersregistratie,
 • bewaking eigendommen,
 • voorkoming van fraude,
 • juridische claims en procedures tegen de onderneming,
 • het voeren van een personeelsadministratie- en beleid,
 • doorzending van persoonsgegevens tussen de betrokken bedrijven binnen de groepen van ondernemingen voor interne administratieve doeleinden.
 Toestemming.

Het verstrekken van uw persoonsgegevens is een noodzakelijke voorwaarde om het sollicitatietraject te doorlopen en in aanmerking te komen om bij ons aangeworven te worden. U bent niet verplicht deze gegevens te verstrekken. Maar indien u de gevraagde persoonsgegevens niet zou verstrekken kan het sollicitatietraject niet worden doorlopen en komt u niet in aanmerking voor aanwerving.

4 Welke categorieën van persoonsgegevens zullen worden verwerkt?

De persoonsgegevens die we verzamelen als onderdeel van het aanwervingsproces omvatten, in overeenstemming met toepasselijke wettelijke vereisten die in elk land kunnen verschillen:

 • Identificatiegegevens zoals naam, titel, geboortedatum, geslacht
 • Contactgegevens zoals adres, telefoonnummers en persoonlijke e-mail adressen
 • Burgerlijke staat en personen ten laste als u deze gegevens hebt bezorgd
 • Nationale (verzekerings-)nummers zoals rijksregisternummer of BSN
 • Nummer/kopie rijbewijs
 • Gedrags- en persoonskenmerken door aantekeningen gedurende interviews en andere assessments als onderdeel van het sollicitatietraject
 • Alle proeven van bekwaamheid die u ondergaat als onderdeel van het sollicitatietraject
 • Opleidings- en beroepsgegevens
 • Overige rekruteringsinformatie (inclusief documentatie omtrent het recht om te werken, referenties en andere informatie opgenomen in een cv of begeleidende brief en/of als onderdeel van het sollicitatietraject)
 • Werkverleden (inclusief functietitels, werkgeschiedenis, werktijden, vakantie, opleidingsregistratie en professionele lidmaatschappen)
 • Camera-beeldmateriaal en andere informatie verkregen via elektronische middelen
 • Foto’s indien u deze hebt bezorgd
 • Pasfoto of andere gegevens voor toegang tot de onderneming die alleen worden gebruikt om toegang te verlenen
 • Resultaten van controles van de overheid, zoals controle van het recht om te werken of andere wettelijk verplichte controles
 • Gegevens over uw interesse in en connectie met de tussenpersoon via dewelke uw diensten worden geleverd
 • Achtergrondcontroles met betrekking tot strafregisters indien er een wettelijke verplichting is om over deze te beschikken
 • Achtergrondinformatie die wordt verkregen via internet en openbare profielenwebsite alleen in die gevallen waarin we een legitiem belang hebben en in overeenstemming met toepasselijke wettelijke vereisten
 • Kenteken
 • Referenties van vroegere werkgevers
 • Medische rapporten waar deze nodig zijn als onderdeel van het aanwervingsproces
 • Informatie over handicap, uw ras of etniciteit, religieuze overtuigingen, seksuele geaardheid en politieke opvattingen als de onderneming waarbij u solliciteert een schriftelijk beleid heeft dat deze informatie vereist en/of volgens hetgeen is opgenomen in het toezicht op het gelijke kansenbeleid of enige andere goedgekeurde vorm.

5 Waar komen uw persoonsgegevens vandaan?

De meeste persoonsgegevens worden door u of uw uitzendbureau aan de onderneming verstrekt. In sommige gevallen zullen wij informatie over u verkrijgen van derden, zoals een referentie van een huidige of voormalige werkgever of via een platform zoals LinkedIn. We zullen alleen informatie van derden verkrijgen in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke vereisten.
Wij wijzen u er op dat derden een ander privacy beleid hebben of hanteren.

6 Wie zal toegang hebben tot mijn persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden verwerkt door de personeelsafdeling van de onderneming. Uw persoonsgegevens zullen worden geraadpleegd door of worden gecommuniceerd met uw toekomstige managers en andere personen in de onderneming die een rol spelen in het sollicitatietraject. In sommige gevallen kunnen uw gegevens worden gedeeld met andere verbonden ondernemingen als dit nodig is als onderdeel van het sollicitatietraject.
Indien nodig kunnen sommige van uw persoonsgegevens ook worden doorgegeven aan de veiligheidsverantwoordelijken van de onderneming en aan derden, waaronder de beveiligingsdienst van de onderneming.
Iedereen die uw persoonsgegevens verwerkt of gebruikt, moet de vertrouwelijkheid van uw gegevens respecteren en mag deze alleen verwerken of openen in overeenstemming met de instructies van de onderneming.

7 Worden mijn persoonsgegevens doorgegeven buiten mijn woonland?

Uw gegevens worden niet zonder passende waarborgen doorgegeven, bijvoorbeeld aan lidstaten buiten de Europese Unie of Europese Economische Ruimte.

8 Zal de onderneming geautomatiseerde besluitvorming toepassen?

Geautomatiseerde besluitvorming wordt gedefinieerd als beslissingen over individuen die uitsluitend worden gebaseerd op basis van geautomatiseerde gegevensverwerking en waaraan rechtsgevolgen zijn verbonden of die de betrokken individuen in aanmerkelijke mate treffen.

De onderneming stelt als beginsel voorop om geen gebruik te maken van geautomatiseerde besluitvorming zoals hierboven omschreven.

9 Hoe lang worden mijn persoonsgegevens bewaard?

Als uw sollicitatie niet wordt weerhouden en u heeft geen toestemming gegeven om uw gegevens voor latere vacatures te bewaren, bewaren we uw gegevens niet langer dan het sollicitatietraject tenzij langere bewaring wettelijk vereist is of we gerechtvaardigde gronden hebben om uw gegevens langer te bewaren. Als we persoonsgegevens langer bewaren, houden we uw persoonsgegevens bij in overeenstemming met wettelijke vereisten.
Als uw sollicitatie niet wordt weerhouden maar u wilt dat wij in de toekomst contact met u opnemen over verdere mogelijkheden, dient u ons uw expliciete toestemming te geven om uw gegevens voor dit doel te bewaren.
Indien uw sollicitatie wordt weerhouden, worden uw persoonsgegevens bewaard in overeenstemming met het beleid inzake gegevensbewaring van de onderneming voor werknemers.

10 Op welke rechten kan ik mij beroepen in verband met de verwerking van mijn persoonsgegevens door de onderneming?

U kunt op elk moment toegang tot de gegevens aanvragen of u kunt een toegangsverzoek indienen. U kunt ook de personeelsafdeling van de onderneming vragen de gegevens te corrigeren, te verwijderen, te beperken of over te dragen.
De verwerking van uw gegevens door de onderneming vóór het wissen is niet onwettig.

Als u een toegangsverzoek wilt doen of een vraag over uw gegevens wilt indienen, kunt u dit doen door contact op te nemen met de persoon die in de vacature is genoemd of door een schrijven naar de personeelsafdeling van de onderneming.

De privacy-afdeling van de onderneming is bereikbaar via: gdpr@cldn.com.

U kan klacht indienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit.

Privacy Kennisgeving – Sollicitanten – v. 2 – januari 2019