Click here for English   Klik hier voor Nederlands

PRIVACY KENNISGEVING

Deze privacy kennisgeving is gericht aan iedereen die direct of indirect in contact is met de onderneming (zoals hieronder gedefinieerd). In deze privacy kennisgeving wordt verduidelijkt waarom en hoe wij uw persoonlijke informatie verzamelen (ook "persoonsgegevens" genoemd), hoe wij deze beschermen en voor hoe lang wij deze bewaren. Het is onze bedoeling om uw gegevens veilig te bewaren en te beschermen tegen verlies en ongeoorloofde verstrekking of toegang. Wij behandelen uw persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van 27 april 2016 (hierna "AVG" genoemd) en de relevante nationale gegevensbeschermingswetgeving.

Deze privacy kennisgeving is opgesteld als Vragen en Antwoorden en moet samen met het privacy beleid (Privacy Policy) worden gelezen. Lees de teksten aandachtig door.

Indien u vragen heeft, contacteer gdpr@cldn.com.

1 Wie zal uw persoonsgegevens verwerken?

Uw persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt door C.RO Ports of door de onderneming waarmee u of iemand waarmee u bent verbonden in contact staat, bijvoorbeeld in het kader van een overeenkomst (hierna "de onderneming" waarnaar ook wordt verwezen door “wij”, “we”, “ons” of “onze”).

C.RO Ports betekent: elke onderneming die van tijd tot tijd deel zal uitmaken van de CLdN Lignes SA groepen van ondernemingen, waaronder C.RO Ports Zeebrugge NV, C.RO Ports Nederland BV, C.RO Ports London Ltd., C.RO Ports Killingholme Ltd., C.RO Ports Sutton Bridge Ltd., C.RO Ports Dartford Ltd en C.RO Ports Automotive Rotterdam BV.

Deze privacy kennisgeving is voor u en naar u wordt verwezen door “u” of “uw”.

2 Wat is het doeleinde voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

De onderneming zal uw persoonsgegevens in elektronische, papieren of geautomatiseerde vorm bewaren en verwerken voor gerechtvaardigde doeleinden. Deze doeleinden omvatten, maar zijn niet beperkt tot:

 Uitvoering van overeenkomsten, (pre)contractuele verplichtingen vervullen zoals opgave van een offerte, gegevens verbonden aan een overeenkomst zoals bankrekeningen, ordernummers of facturen met contactinformatie zoals naam en e-mail;
 Naleving van wettelijke, regelgevende en administratieve verplichtingen;
 Identiteitscontroles;
 Toegang tot gebouwen / terminals / schepen;
 Gezondheids-, veiligheids- en welzijnsdoeleinden;
 Camerabewaking voor de bewaking van eigendommen en veiligheid;
 Omgaan met incidenten / ongevallen;
 Beheer en administratie van klanten en leveranciers;
 Bestrijding van fraude en inbreuken;
 Geschillenbeheer inclusief schadebeheer;
 Rechts- en strafrechtelijke handhaving;
 Boekhouding;
 Toezicht op het werk;
 Communicatie met u;
 Interne registers bijhouden.
De onderneming verzamelt alleen zogenoemde speciale of bijzondere categorieën van persoonsgegevens (gegevens die uw ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of filosofische overtuigingen, lidmaatschap van een vakbond, genetische of biometrische gegevens, gezondheid, seksuele gedrag of seksuele geaardheid; strafrechtelijke veroordelingen of strafbare feiten onthullen) met betrekking tot de volgende doeleinden:
 Toegangscontrole
 Wetshandhaving
 Verzekeringszaken en
 Voldoen aan wettelijke verplichtingen zoals het doorgeven van gegevens aan het openbaar bestuur.
Het is niet mogelijk voor ons om toegang tot onze eigendom of onze schepen te verlenen zonder gebruik te maken van uw persoonlijke gegevens. Dit zou kunnen betekenen dat u uw functie niet kunt uitoefenen en/of we niet kunnen voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, bijvoorbeeld op vlak van veiligheidsvoorschriften.

3 Wat is de wettelijke basis voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

De onderneming gebruikt uw persoonsgegevens op de volgende wettelijke basis:

 Het is noodzakelijk voor de uitvoering van ons contract met u of uw werkgever, agent, contractpartij of andere entiteit of persoon die direct of indirect met u verbonden is;
 Het is noodzakelijk voor de onderneming om te voldoen aan de wettelijke en regelgevende verplichtingen;
 De verwerking is noodzakelijk met het oog op de wettelijke belangen van de onderneming of die van iemand anders (behalve als uw belangen en rechten die belangen overstijgen). Deze wettelijke belangen omvatten:

  • de werking van de onderneming;
  • de bescherming van uw gegevens, die van de onderneming of van derden:
    => netwerkbeveiliging en beveiliging van informatiesystemen,
    => beveiliging van de gegevens van werknemers, klanten, leveranciers en andere zakelijke partners,
  • voorkoming van fraude en misbruik,
  • het doorgeven van persoonsgegevens tussen de betrokken bedrijven binnen de groepen van ondernemingen voor interne administratieve doeleinden,
  • om u op de hoogte te houden omtrent onze diensten en producten, en om uw vragen te beantwoorden.

 Toestemming is meestal niet vereist.

Het verstrekken van de meeste van uw persoonsgegevens is een wettelijke of contractuele verplichting en is daarom een noodzakelijke voorwaarde om een contract na te komen. U bent verplicht om de gevraagde gegevens te verstrekken.

Indien u bepaalde gevraagde persoonsgegevens niet verstrekt, zou de onderneming haar wettelijke verplichtingen niet kunnen naleven of zou de uitvoering van het contract onmogelijk zijn.
We verwerken alleen 'speciale categoriegegevens' in specifieke gevallen. Dit zou meestal zijn om de wettelijke verplichtingen van de onderneming uit te voeren.

4 Welke categorieën van persoonsgegevens zullen worden verwerkt?

Persoonsgegevens omvatten alle informatie die op u betrekking heeft of op basis waarvan u geïdentificeerd kunt worden. Anonieme gegevens zonder de mogelijkheid om u te identificeren, worden bijgevolg niet als persoonsgegevens beschouwd. Indien u een eenmanszaak heeft, wordt alle informatie omtrent uw zaak beschouwd als persoonsgegevens.

De categorieën van persoonsgegevens die door de onderneming worden verwerkt hangen af van onze relatie en zijn, indien van toepassing:

 Standaard informatie in verband met uw identiteit (voornaam, achternaam, geboortedatum, geboorteplaats, adres) en andere persoonsgegevens met betrekking tot uw identiteit
 Handtekening
 Gegevens met betrekking tot uw werkgever of de onderneming die met ons en u een contract aangaat
 Contactgegevens zoals e-mailadres en mobiele / vaste telefoonnummers
 Opleidings- en jobinformatie, bijvoorbeeld certificaten of professionele activiteit, actuele job
 Disciplinaire of tuchtmaatregelen
 Nummer van het identificatiedocument en andere nationale identificatienummers
 Kopieën van identificatie- of andere officiële documenten indien wettelijk vereist
 Nummerplaat/kenteken
 Voertuiggegevens met inbegrip van geo-positie en voertuigidentificatiegegevens
 Afstandsdiagnose, planning herstel en onderhoud
 Badge nummer(s)
 Camerabewaking
 Foto’s en videobeelden
 Incidenten en ongevallenregistratie en preventie
 Informatie in verband met de toegang tot en het gebruik van onze klantenportalen, zoals gebruikersnaam, IP-adres, PC-naam
 Financiële- en rekeninggegevens zoals bankrekeningnummer of kredietkaartnummer
 In bijzondere omstandigheden details van uw burgerlijke staat, personen ten laste en familie
 Biometrische gegevens voor identificatiedoeleinden indien rechtmatig en in overeenstemming met toepasselijke wettelijke vereisten.

Indien u een werknemer bent of op een andere wijze verbonden aan een organisatie of bedrijf dat een directe contractuele of een indirecte band heeft met onze onderneming (bijvoorbeeld leverancier, klant, klant van onze klant, …), verwerken we uw professionele gegevens (bijvoorbeeld werk e-mail adres, werk-telefoonnummer, …) en andere persoonsgegevens (bijvoorbeeld familienaam, voornaam, …) in samenhang met de uitvoering van die relatie, legitieme doeleinden zoals u informeren omtrent belangrijke zaken en/of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen zoals boekhoudkundige verplichtingen.

5 Waar komen uw persoonsgegevens vandaan?

De meeste van uw persoonsgeven worden verstrekt aan de onderneming door de contractspartij van de onderneming. Dit kan uw werkgever zijn of een aannemer voor wie u werkt. Het is normaal gezien de persoon die in direct contact met het bedrijf is en bijvoorbeeld via onze systemen heeft geboekt.
Informatie kan ook rechtstreeks door u worden verstrekt en / of door ons verzameld. Sommige persoonsgegevens kunnen worden verzameld terwijl u toegang tot een (online) dienst van het bedrijf aanmaakt of gebruikt.

6 Wie zal toegang hebben tot uw persoonsgegevens?

Intern gebruik
Uw persoonsgegevens zijn toegankelijk voor de afdelingen van de onderneming en ermee verbonden ondernemingen met gerechtvaardigde belangen om ze te gebruiken. Een voorbeeld is het gebruik door de veerboekingsafdeling en de havenfaciliteiten. Een ander voorbeeld is een bezoek aan ons kantoor.

Extern gebruik
Persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan en mogelijks verwerkt door derden in verband met uw werk / beroep voor de hierboven uiteengezette doeleinden, zoals:

 Beheer van de Havenfaciliteiten
 Veiligheidsdienst zoals beveiliging aan de gate
 Leveranciers van bewakingscamera’s en fotodiensten
 Leveranciers van badgesystemen
 De boekhouder van de onderneming
 De revisor van de onderneming
 Verzekeringsmakelaars en verzekeringsmaatschappijen
 Medische (verzekerings-) dienstverleners van de onderneming
 Arbodienst/Bedrijfsarts
 Internet beveiligingsdienstverleners
 Interne en externe IT-helpdesks
 Telefoon-, internet-, tracking- en andere telecommunicatieleveranciers
 Professionele adviseurs
 Inspectiediensten en andere overheidsdiensten
 Administratieve en gerechtelijke autoriteiten
 Andere privé-ondernemingen in relatie met de onderneming zoals dienstverleners die diensten voor de onderneming verrichten
 Platformen van klanten en leveranciers of andere zakenpartners
 Individuen en organisaties die in direct contact staan met de verwerkingsverantwoordelijke(n)
 Kredietregistratiekantoren.

De werknemers, managers en/of vertegenwoordigers van bovenvermelde dienstverleners of instituten en de gespecialiseerde dienstverleners aangeduid door hen, moeten de vertrouwelijke aard van deze gegevens respecteren en mogen deze gegevens enkel gebruiken in lijn met de instructies van de onderneming. Daarboven kunnen deze bedrijven ook een eigen privacy-beleid hebben.

7 Worden mijn persoonsgegevens doorgegeven buiten de Europese Unie/Europese Economische Ruimte?

Uw gegevens worden niet zonder passende waarborgen doorgegeven aan een land buiten uw woonland of buiten de lidstaten buiten de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte.

8 Zal de onderneming geautomatiseerde besluitvorming toepassen?

Geautomatiseerde besluitvorming wordt gedefinieerd als beslissingen over individuen die uitsluitend worden gebaseerd op basis van geautomatiseerde gegevensverwerking zonder menselijke tussenkomst.

Het bedrijf neemt geen beslissingen over u uitsluitend op basis van geautomatiseerde besluitvorming.
Indien dit op een gegeven ogenblik toch het geval zou zijn, wordt u hierover geïnformeerd.

9 Hoe lang worden mijn persoonsgegevens bewaard?

Uw persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk voor de doeleinden hierboven vermeld. In sommige gevallen bewaren we uw gegevens langer, m.i.v. de gevallen wanneer we wettelijk verplicht zijn om gegevens voor een minimumperiode te bewaren.

10 Op welke rechten kan ik mij beroepen in verband met de verwerking van mijn persoonsgegevens?

U hebt het recht om de onderneming op ieder moment te contacteren met het verzoek om:

 Inzage, wijziging of wissen van uw persoonsgegevens
 Beperking van of bezwaar tegen de gegevensverwerking of doorgifte
 Uw toestemming in te trekken voor de gegevensverwerking of doorgifte voor zover de verwerking van gegevens zou gebaseerd zijn op uw toestemming (zonder afbreuk te doen aan de rechtmatigheid van de vroegere verwerkingen)
 uw persoonsgegevens te verkrijgen om ze aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen, voor zover de verwerking van gegevens zou gebaseerd zijn op uw toestemming of een contract (‘recht op overdraagbaarheid’)
 Een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit.

Indien u vragen heeft over uw privacy, kunt u een e-mail sturen naar gdpr@cldn.com.
We gaan uw aanvraag zorgvuldig behandelen.

11 Wijzigingen

De onderneming behoudt zich het recht voor haar privacy beleid van tijd tot tijd bij te werken, in overeenstemming met de toepasselijke privacy- en gegevensbeschermingsregels, inclusief door het opmaken van verdere privacy kennisgevingen.

v.2.2019